Skillnaden mellan hundens beteende och hundens mentalitet är att mentalitet är ett i hundvärlden vedertaget begrepp för vad hunden har med sig från början, dvs dess medfödda egenskaper, medan beteende i sin tur betecknar hundens uppförande, d.v.s. olika sätt att uppträda som den har, och som beror dels på mentalitet och instinkt, men även på uppfostran och miljömässiga erfarenheter.

Alla de typer av mentalprov som vi har idag, MH-beskrivning, Korning, och L-test, går ut på att utsätta hunden för olika typer av retningar, som ska framkalla en reaktion hos hunden, och därmed avslöja hundens retningströskel och motivation för att visa ett visst beteende.

Ett mentalprov inleds alltid med moment som är icke-stressande och utan aggressiva inslag, som kontakt och lek. Momenten får inte utlösa hot, rädsla, eller aggressivitet, för att inte påverka resten av provet.

De därnäst följande momenten är inriktade på överraskning och konfliktsituationer. De får inte komma så tidigt eller utföras på ett sådant sätt att hunden inte hinner reagera med eventuellt försvar, eller så att effekten uteblir helt och hållet.

Först efter dessa kommer moment med hot och aggressiva inslag. Dessa moment måste alltid avslutas på ett sådant sätt så att hunden får en möjlighet till en ordentlig avreaktion. Hotet måste därför alltid upphöra som närmast fyra meter från hunden.

Skottprovet kommer alltid som sista moment. Anledningen till detta är att hundar som är berörda av skott skulle kunna få ett missvisande resultat på resten av beskrivningen om skottet gjordes först. En skotträdd hund kommer lätt ur balans, och kan behöva lång tid för avreaktion, varför detta moment placerats sist, så att det inte påverkar det övriga resultatet.

Varje moment under ett mentalprov är uppbyggd av tre delmoment, skeenden. Dessa är

 

Att studera hundars olika beteenden och lära sig mer om de olika sätt som finns att tillgå för att bedöma hundars mentalitet, samt vilken betydelse arv och miljö har för mentaliteten och hur man kan påverka den positivt, är definitivt något av det intressantaste man kan lära sig inom hundvärlden idag! Inom ramen för SBK:s mentalkurser lär man sig mycket om vargens kontra hundens beteendeutveckling, ursprung, och inlärning, och även om olika rasers historia och vad det har för betydelse för deras mentalitet idag. Slutligen lär man sig mycket om olika individer, olika orsaker till problem och avvikande beteenden, och tänkbara lösningar på detta. Mycket intressant, och en rekommendation för alla som är intresserade av hundars mentalitet!