Mentalbeskrivning

2005-09-10

Mentalbeskrivare: Bengt-Olof Brandt

(Röd text visar vilken ruta som gäller för Arwen.)

1

2

3

4

5

1a. Kontakt Hälsning Avvisar Kontakt - morrning och/eller bitförsök. Undviker kontakt - skyggar och drar sig undan. Accepterar kontakt - helt oengagerad, men drar sig inte undan. Tar kontakt själv eller när föraren tar kontakt. Balanserad. Intensivt kontaktbeteende mot testledaren. Kan hoppa och gnälla.
1b. Kontakt Samarbete Följer ej med testledaren trots upprepade försök att locka. Följer med motvilligt. Strävar mot föraren eller stretar åt annat håll. Följer med testledaren hela sträckan, neutral. Följer med villigt. Engagerar sig. Följer med villigt. Visar intensivt intresse mot testledaren. Hoppar, gnäller.
1c. Kontakt Hantering Avvisar. Morrar och/eller bitförsök. Undviker, drar sig undan, tar eventuellt kontakt med föraren. Accepterar. Är neutral. Accepterar. Svarar med kontaktbeteende. Accepterar. Intensivt kontaktbeteende mot testledaren.
2a. Lek 1 Leklust Leker ej. Leker ej men visar intresse. Leker - startar långsamt men blir aktiv. Leker aktivt - startar snabbt. Leker mycket aktivt - startar mycket snabbt.
2b. Lek 1 Gripande Griper ej. Griper ej. Nosar på föremålet. Griper försiktigt eller nyper i föremålet. Griper direkt med hela munnen. Griper direkt - hugger föremålet.
2c. Lek 1 Dragkamp Biter ej. Biter försiktigt, släpper, håller, drar ej emot. Biter - drar emot, släpper, tar om. Griper direkt med hela munnen, drar emot tills testledaren släpper. Griper direkt med hela munnen, rycker, drar emot tills testledaren släpper.
3a. Jakt Förföljande 1 Startar ej. Startar men avbryter. Startar eller springer långsamt. Kan öka farten. Fullföljer. Startar med hög fart, målinriktad - bromsar in vid bytet. Startar direkt med hög fart. Springer förbi bytet. Kan vända.
3b. Jakt Gripande 1 Nonchalerar bytet / springer ej fram. Griper ej, nosar på föremålet. Griper tveksamt eller med tidsfördröjning. Griper direkt, släpper. Griper direkt. Behåller bytet i minst 3 sek.
3a. Jakt Förföljande 2 Startar ej. Startar men avbryter. Startar eller springer långsamt. Kan öka farten. Fullföljer. Startar med hög fart, målinriktad - bromsar in vid bytet. Startar direkt med hög fart. Springer förbi bytet. Kan vända.
3b. Jakt Gripande 2 Nonchalerar bytet / springer ej fram. Griper ej, nosar på föremålet. Griper tveksamt eller med tidsfördröjning. Griper direkt, släpper. Griper direkt. Behåller bytet i minst 3 sek.
4. Aktivitet Är ouppmärksam, ointresserad, inaktiv. Är uppmärksam och lugn - står, sitter, eller ligger. Är uppmärksam och i huvudsak lugn. Enstaka aktivitetshöjningar. Är uppmärkam, något orolig. Vandrar runt efter hand. Är orolig. Växlar snabbt aktiviteter.
5a. Avståndslek Intresse Engageras ej av figuranten. Ointresserad. Kontroll. Avbrott kan förekomma. Intresserad. Följer figuranten utan avbrott. Intresserad, vill iväg. Enstaka startförsök. Mycket intresserad. Vill iväg. Upprepade startförsök.
5b. Avståndslek Hot / Aggression Inga skall eller morrningar. Enstaka skall och/eller morrningar under momentets 1:a del. Enstaka skall och/eller morrningar under momentets 1:a och 2:a del. Visar hotbeteenden, skall och morrningar under momentets 1:a del. Visar hotbeteenden, skall och morrningar under momentets 1:a och 2:a del.
5c. Avståndslek Nyfikenhet Går ej fram till figuranten utan hjälp. Ointresserad. Går fram när figuranten pratar och bollar med föremålet. Går fram till den dolda men talande figuranten. Går fram till figuranten med låg kroppsställning och/eller tidsfördröjning. Går fram direkt till figuranten utan hjälp.
5d. Avståndslek Leklust Visar inget inresse. Leker ej men visar intresse. Leker, griper försiktigt, släpper, drar ej emot. Griper direkt. Kan släppa och ta om. Drar emot. Griper direkt med hela munnen. Drar emot, släpper ej.
5e. Avståndslek Samarbete Visar inget intresse. Blir aktiv men avbryter. Är aktiv med figuranten när denne är aktiv. Är aktiv med figuranetn. Intresse även mot passiv figurant. Uppmanar passiv figurant till fortsatt lek.
6a. Överrraskning Rädsla Stannar, kort stopp. Hukar sig och stannar. Gör undanmanöver utan att vända bort blicken. Flyr högst 5 meter. Flyr mer än 5 meter.
6b. Överraskning Hot / Aggression Visar inga hotbeteenden. Visar enstaka hotbeteenden. Visar flera hotbeteenden under längre tid. Visar flera hotbeteenden och någon attack. Visar hotbeteenden och attacker som kan avslutas med bett.
6c. Överraskning Nyfikenhet Går fram när föraren lägger ned overallen / Går inte fram. Går fram när föraren sitter på huk och talar till overallen - lockar på hunden. Går fram till overallen när föraren står bredvid. Går fram till overallen när föraren gått halva avståndet. Går fram till overallen utan hjälp.
6d. Överraskning Kvarstående rädsla Ingen tempoförändring eller undanmanöver. Liten båge, eller liten tempoväxling, eller tittar bort vid någon av passagerna. Båge eller tempoväxling vid 1:a passagen. Minskat utslag vid 2:a passagen. Båge eller tempoväxling vid minst två passager utan minskad intensitet vid något av tillfällena. Visar stort mått av rädsla eller ökad rädsla efter samtliga passager.
6e. Överraskning Kvarstående intresse Inget intresse för overallen. Stannar upp. Luktar / tittar på overallen vid ett tillfälle. Stannar upp. Luktar / tittar på overallen vid minst två tillfällen. Biter i / lek mot overallen. Intresset minskar efter hand. Biter i / leker med overallen vid två eller flera passager.
7a. Ljudkänslighet Rädsla Stannar, kort stopp. Hukar sig och stannar. Gör undanmanöver utan att vända bort blicken. Flyr högst 5 meter. Flyr mer än 5 meter.
7b. Ljudkänslighet Nyfikenhet Går inte fram. Går fram när föraren sitter på huk och talar till skramlet - lockar på hunden. Går fram till skramlet när föraren står bredvid. Går fram till skramlet när föraren gått halva avståndet. Går fram till skramlet utan hjälp.
7c. Ljudkänslighet Kvarstående rädsla Ingen tempoförändring eller undanmanöver. Liten båge, eller liten tempoväxling, eller tittar bort vid någon av passagerna. Båge eller tempoväxling vid 1:a passagen. Minskat utslag vid 2:a passagen. Båge eller tempoväxling vid minst två passager utan minskad intensitet vid något av tillfällena. Visar stort mått av rädsla eller ökad rädsla efter samtliga passager.
7d. Ljudkänslighet Kvarstående intresse. Inget intresse för ljudkällan. Stannar upp. Luktar / tittar på ljudkällan vid ett tillfälle. Stannar upp. Luktar / tittar på ljudkällan vid minst två tillfällen. Biter i / lek mot skramlet. Intresset minskar efter hand. Biter i / leker med skramlet vid två eller flera passager.
8a. Spöken   Hot / Aggression Visar inga hotbeteenden. Visar enstaka hotbeteenden. Visar flera hotbeteenden under längre tid. Visar flera hotbeteenden och någon attack. Visar flera hotbeteenden och flera attacker.
8b. Spöken Kontroll Enstaka kontroll därefter inget intresse / skärmar av sig. Tittar till mot spökena då och då. Kontrollerar / handlar mot båda spökena. Långa avbrott. Kontrollerar / handlar mot båda spökena. Kortare avbrott. Kontrollerar / handlar mot båda spökena under hela momentet.
8c. Spöken Rädsla Uppehåller sig i huvudsak framför eller bredvid föraren. Uppehåller sig i huvudsak framför eller bredvid föraren. Någon avståndsreglering. Uppehåller sig i huvudsak framför eller bredvid föraren. Pendlar mellan flyktstart och kontroll. Uppehåller sig i huvudsak bakom föraren. Pendlar mellan flyktstart och kontroll. Flyr längre än kopplets längd. Kan ta stöd av publiken eller lämna platsen.
8d. Spöken Nyfikenhet Går fram när föraren tagit av figurantens förklädnad. Går fram när föraren talar med figuranten / lockar på hunden. Går fram till spöket när föraren står bredvid. Går fram till spöket när föraren gått halva avståndet. Går fram till spöket utan hjälp.
8e. Spöken Kontakt Avvisar eller undviker kontaktförsök. Accepterar kontakt - helt oengagerad, men drar sig inte undan. Besvara kontakt när figuranten bjuder. Tar kontakt själv. Balanserad. Intensivt kontaktbeteende mt figuranten. Kan hoppa och gnälla.
9a. Lek 2 Leklust Leker ej. Leker ej men visar intresse. Leker - startar långsamtmen blir aktiv. Leker aktivt, startar snabbt. Leker mycket aktivt, startar mycket snabbt.
9b. Lek 2 Gripande Griper ej. Griper ej direkt, nosar först på föremålet. Griper försiktigt eller nyper i föremålet. Griper direkt med hela munnen. Griper direkt, hugger föremålet.
10. Skott Visar ingen berördhet. Snabb kontroll och sedan helt oberörd. Kontroller som försvinner efter första skotten. Bryter men återupptar startad aktivitet. Avtagande reaktioner på skotten / riktar intresse mot skytten / återgår till aktivitet / passivitet. Avbryter aktivitet / låser mot skytten. Kan ej återgå till aktivitet / passivitet. Avbryter efter tydliga flykttendenser / Avstår skott.